Impermeabilització de dipòsits d'aigua potable i aljubs a Barcelona


Impermeabilització de dipòsits aigua potable a Barcelona, aljubs, dipòsits d'aigua de PC i cubetes, especialistes en l'aplicació d'impermeabilitzants i tractament d'humitats en tancs i dipòsits d'aigua, productes químics i cubetes de contenció. Són sistemes d'impermeabilització d'altíssima resistència mecànica, a l'abrasió i canvis de temperatura, tractaments capaços de restaurar fissures en situacions de baixes temperatures. La impermeabilització de dipòsits d'aigua i aljubs és crucial per garantir la qualitat i seguretat de l'aigua emmagatzemada, així com per prevenir filtracions que puguin causar danys estructurals. Aquí hi ha alguns passos i consideracions importants a tenir en compte:


Inspecció i preparació de dipòsits i cubetes


Abans de començar qualsevol treball d'impermeabilització, és important inspeccionar el dipòsit o aljub per identificar esquerdes, fissures o altres defectes que puguin comprometre la impermeabilització. També cal netejar i preparar adequadament la superfície eliminant qualsevol brutícia, greix o residus.


Selecció del material impermeabilitzant: Hi ha diversos materials impermeabilitzants al mercat, com membranes de cautxú, poliuretà, epoxi, ciment modificat amb polímers, entre d'altres. L'elecció del material dependrà del tipus de superfície, del pressupost disponible i de les condicions específiques del projecte.


Aplicació de l'impermeabilitzant: L'aplicació del material impermeabilitzant s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant i tenint en compte les condicions ambientals adequades (temperatura, humitat, etc.). És important assegurar-se que el material s'apliqui de manera uniforme i completa, cobrint totes les esquerdes i fissures de la superfície.


Segellat de juntes i connexions: És fonamental segellar adequadament totes les juntes, connexions i punts de penetració al dipòsit o aljub per evitar possibles filtracions. Es poden utilitzar segelladors específics o materials impermeabilitzants compatibles amb el sistema principal.


Proves d'estanqueïtat: Un cop completada la impermeabilització, és recomanable fer proves d'estanqueïtat per verificar l'eficàcia del sistema i assegurar-se que no hi hagi fuites. Aquestes proves poden incloure proves de pressió o proves d'inundació segons el tipus d'estructura i les especificacions del projecte.


Manteniments periòdics: Per garantir la durabilitat i l'eficàcia a llarg termini de la impermeabilització, és important fer un manteniment regular del dipòsit o aljub. Això pot incloure inspeccions periòdiques, reparació d'esquerdes o danys menors, i l'aplicació de recobriments protectors addicionals segons calgui.


És important destacar que la impermeabilització de dipòsits daigua i aljubs és un treball que ha de ser realitzat per professionals qualificats i amb experiència en el maneig daquests materials i tècniques per garantir resultats òptims i duradors.


Per això pot contactar amb Neotina Impermeabilizaciones i rebre informació sobre els tractaments i sistemes d'aplicació recomanables.


Impermeabilització de dipòsits d'aigua potable i aljubs a Barcelona© 2022 Impermeabilitzacions Barcelona. Tots els drets reservats.